Prezentele Termeni si Conditii Generale sunt valabile incepand cu data de 01.09.2018.

Cu exceptia situatiei in care este agreat altfel in scris de catre BITZONE SRL, cu sediul in Gaesti, str. Cuza-Voda, bl. 41, sc. C7, ap. 7, judetul Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J15/858/2005, CUI RO17859625, (in continuare „BITZONE”), prezentele Termeni si Conditii Generale (in continuare „TCG”) se aplica oricarei prestari de servicii de catre Prestator catre un Beneficiar, astfel cum sunt definiti mai jos:

Prestator reprezinta persoana fizica autorizata / intreprinderea individuala / societatea comerciala sau alta forma de organizare conform legii, listata in cadrul Platformei si care, prin intermediul Platformei, presteaza serviciile mentionate in anexa / anexele la prezentele TCG.

Beneficiar reprezinta persoana fizica listata in cadrul Platformei si care, prin intermediul Platformei, beneficiaza de serviciile efectuate de Prestator, conform celor din prezentele TCG.

Platforma reprezinta site-ul www.jobaltor.com, care are rolul de a lista Prestatorii, de a pune in legatura Prestatorii cu Beneficiarii si de a facilita prestarea Serviciilor.

Serviciile reprezinta serviciile pe care Prestatorul le efectueaza pentru Beneficiar, conform prezentelor TCG.

BITZONE, Prestatorul si Beneficiarul vor fi denumiti in continuare in mod individual Partea si in mod colectiv Partile.

Partile au agreat:

 1. Obiectul prezentelor TCG il constituie prestarea de catre Prestator in favoarea Beneficiarului a Serviciilor, in conditiile mentionate in prezentele TCG.

 

 1. TCG intra in vigoare, pentru respectiva Parte, de la data listarii Prestatorului / Beneficiarului pe Platforma si sunt valabile pana la data delistarii Prestatorului / Beneficiarului de pe Platforma sau pana la data incetarii TCG conform art. 8, oricare data va interveni prima.

 

 1. Drepturile Beneficiarului:
 1. sa primeasca Serviciile comandate Prestatorului prin intermediul Platformei;
 2. sa se delisteze de pe Platforma, la cerere;
 3. sa posteze in cadrul Platformei recenzii cu privire la Serviciile Prestatorului;
 4. Beneficiarul este in drept sa solicite BITZONE restituirea Pretului Serviciilor, in cazul in care Prestatorul nu presteaza Serviciile sau nu le presteaza in termenul agreat cu Beneficiarul.

 

 1. Obligatiile Beneficiarului:
 1. sa plateasca Pretul pentru Serviciul / Serviciile prestate de Prestator;
 2. dupa inregistrarea pe Platforma si solicitarea unui Serviciu / unor Servicii, sa primeasca acel Serviciu / acele Servicii exclusiv prin intermediul Platformei;
 3. sa ofere BITZONE informatii corecte si complete la inregistrarea in cadrul Platformei;
 4. sa ofere Prestatorului informatii corecte si complete pentru prestarea Serviciilor;
 5. Beneficiarul este de acord ca BITZONE si Prestatorul sa prelucreze datele cu caracter personal ale Beneficiarului, in scopul realizarii Serviciilor;
 6. Beneficiarul confirma faptul ca Platforma are dreptul sa-l delisteze oricand din cadrul Platformei, fara notificare, in cazul in care: i) face orice actiuni care incalca legea, ordinea publica sau bunele moravuri; ii) foloseste expresii injurioase la adresa Platformei sau a Prestatorilor sau a altor Beneficiari; iii) incalca orice obligatie sau garantie mentionata in sarcina sa in prezentele TCG.

 

 1. Obligatiile si garantiile Prestatorului:
 1. sa asigure prestarea Serviciilor in cele mai bune conditii, in mod diligent si cu profesionalism, avand expertiza si experienta necesare pentru prestarea Serviciilor;
 2. sa presteze Serviciile cu respectarea conditiilor mentionate in prezentele TCG si anexele sale;
 3. sa stabileasca impreuna cu Beneficiarii conditiile si termenele de realizare a Serviciilor, fiind singurul raspunzator pentru orice daune cauzate Beneficiarilor;
 4. sa detina toate aprobarile si autorizatiile necesare care sunt cerute cu privire la efectuarea Serviciilor;
 5. sa nu cesioneze / subcontracteze vreuna dintre obligatiile mentionate in cadrul prezentelor TCG fara aprobarea scrisa prealabila a BITZONE, a carei acordare ramane la discretia BITZONE. In cazul in care BITZONE acorda orice astfel de aprobare, Prestatorul va ramane totusi deplin raspunzator pentru indeplinirea obligatiilor sale;
 6. documentele / informatiile pe care le va folosi in prestarea Serviciilor sa nu incalce drepturile de proprietate intelectuala ale tertilor, BITZONE fiind absolvit de orice raspundere in acest sens;
 7. Prestatorul este de acord sa inceapa prestarea Serviciilor numai dupa ce primeste instructiuni in acest sens de la BITZONE, respectiv dupa ce Beneficiarul a platit Pretul Serviciilor;
 8. sa nu solicite alte sume de la Beneficiar / Beneficiari, in afara celor listate in cadrul Platformei;
 9. daca este cazul, sa achite toate taxele si impozitele aplicabile aferente contravalorii Serviciilor prestate;
 10. sa respecte toate prevederile legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal ale Beneficiarilor, fiind singurul raspunzator fata de beneficiari, BITZONE fiind exonerat de orice raspundere in acest sens;
 11. sa ofere informatii relevante corecte si complete cu privire la Prestator la data listarii pe Platforma si pe parcursul prestarii Serviciilor;
 12. sa nu foloseasca documentele / informatiile primite de la Beneficiari decat in scopul indeplinirii Serviciilor, fiind singurul raspunzator fata de Beneficiari pentru daunele cauzate acestora ca urmare a incalcarii acestei obligatii;
 13. Prestatorul confirma ca va presta Serviciile catre Beneficiari exclusiv prin intermediul Platformei. In cazul in care Prestatorul incalca aceasta obligatie, BITZONE are dreptul de a delista Prestatorul de pe Platforma si de a solicita daune corespunzatoare prejudiciului suferit;
 14. in general, Prestatorul confirma ca este singurul responsabil de modul in care presteaza Serviciile catre Beneficiari, BITZONE fiind absolvit de orice raspundere in acest sens;
 15. Prestatorul este de acord ca BITZONE sa prelucreze datele cu caracter personal ale Prestatorului, in scopul incheierii si executarii de catre Parti a obligatiilor din prezentele TCG;
 16. Relatia contractuala dintre Prestator si Beneficiar, precum si documentatia aferenta – daca este cazul, sunt in responsabilitatea exclusiva a prestatorului, iar BITZONE va fi exonerata de orice raspundere in acest sens;
 17. Prestatorul confirma faptul ca, in cazul in care nu presteaza Serviciilor solicitate de Beneficiar sau nu le presteaza in termenul agreat cu Beneficiarul, nu va primi Pretul Serviciilor;
 18. Prestatorul confirma faptul ca Platforma are dreptul sa-l delisteze oricand din cadrul Platformei, fara notificare, in cazul in care: i) face orice actiuni care incalca legea, ordinea publica sau bunele moravuri; ii) foloseste expresii injurioase la adresa Platformei sau a Beneficiarilor sau a altor Prestatori; iii) nu presteaza Serviciile solicitate de Beneficiar sau nu le presteaza in termenul agreat cu Beneficiarul; iv) incalca orice obligatie sau garantie mentionata in sarcina sa in prezentele TCG.

 

 1. Drepturile Prestatorului:
 1. sa fie listat / delistat de pe Platforma, la cerere;
 2. sa primeasca recenzii de la Beneficiarii catre care a prestat serviciile;
 3. sa primeasca pretul Serviciilor, daca sunt indeplinite conditiile din prezentele TCG.

 

 1. Pretul

Prestatorul va stabili tariful brut (final pentru Beneficiar), care cuprinde TVA si comisionul Platformei, pentru fiecare Serviciu, urmand ca Beneficiarul sa plateasca acest tarif brut.

In functie de situatie, Prestatorul va primi tariful (final pentru Prestator), dupa cum urmeaza:

 • daca este platitor de TVA, va primi tariful brut, din care Platforma va retine comisionul Platformei;
 • daca nu este platitor de TVA, va primi tariful brut, din care Platforma va retine comisionul Platformei si se va scadea TVA-ul.

Platforma va achita tariful mentionat mai sus in termen de 30 de zile de la data primirii facturii emise de catre Prestator. Prestatorul va emite factura dupa confirmarea de catre Beneficiar catre Platforma a prestarii Serviciilor.

Până la data de 31.12.2019, comisionul platformei este de 20% din tariful brut.

 

 1. Incetare

TCG inceteaza, pentru respectiva Parte, in urmatoarele cazuri: (i) oricand, prin acordul Partilor; (ii) prin reziliere: oricare din Parti are dreptul sa rezilieze prezentele TCG daca cealalta Parte isi incalca sau nu isi indeplineste oricare din obligatiile ce ii revin in baza TCG, neindeplinire sau incalcare care nu a fost remediata in termen de 5 zile de la primirea unei notificari scrise in acest sens. Partile vor coopera cu buna credinta la remedierea in termenul de mai sus a unei asemenea incalcari. Rezilierea va produce efecte imediate, fara a mai fi necesara vreo alta formalitate sau interventia instantei judecatoresti; (iii) prin denuntare unilaterala: prezentele TCG pot inceta prin denuntare unilaterala, din partea oricarei Parti, cu o notificare prealabila scrisa trimisa celeilalte Parti cu 5 zile inainte de data la care urmeaza sa isi produca efectele, fara interventia instantei de judecata sau alte formalitati prealabile. Incetarea prezentelor TCG nu are niciun efect asupra Serviciilor aflate in derulare / obligatiilor pending ale Partilor.

 

 1. Drepturi de proprietate intelectuala

Drepturile de proprietate intelectuala cu privire la rezultatul Serviciilor efectuate de catre Prestator apartin in totalitate Beneficiarului respectivelor Servicii.

 

 1. Confidentialitate

In prezentele TCG, termenul de „Informatie Confidentiala” inseamna:

 • oricare si toate informatiile primite de catre Prestator de la BITZONE si / sau de la Beneficiar pentru executarea Serviciilor (enumerarea este enuntiativa, iar nu limitativa);
 • oricare si toate informatiile primite de catre Beneficiar de la BITZONE si / sau de la Prestator.

Prestatorul / Beneficiarul se angajeaza sa foloseasca oricare dintre Informatiile Confidentiale doar in scopul indeplinirii obligatiilor din prezentele TCG si sa pastreze confidentialitatea cu privire la toate Informatiile Confidentiale si sa nu dezvaluie niciuna sau nicio parte din vreuna din Informatiile Confidentiale catre oricare terta parte, cu exceptia situatiilor in conformitate cu prezentele TCG. Prevederile de mai sus cu privire la confidentialitate nu se vor aplica in cazul utilizarii sau dezvaluirii Informaţiilor Confidentiale care fie au devenit publice, fie este necesar a fi dezvaluite conform legii, la solicitarea obligatorie a unei autoritati competente. Prestatorul / Beneficiarul va raspunde pentru orice daune, prejudicii, pierderi si / sau alte asemenea suferite de catre BITZONE ca urmare a nerespectarii obligatiei de confidentialitate prevazute mai sus. Toate prevederile cu privire la confidentialitate vor subzista incetarii prezentelor TCG si vor ramane in vigoare producand toate efectele pentru o perioada de 3 ani de la data prezentelor TCG.

 

 1. Forta majora

Nici una dintre Parti nu va raspunde pentru incalcarea prezentelor TCG in masura in care indeplinirea obligatiilor sau incercarea de a remedia vreo incalcare a prezentelor TCG sunt intarziate sau impiedicate de situatii de forta majora, astfel cum sunt definite de lege. Partea care intarzie indeplinirea obligatiilor este obligata sa notifice in scris cealalta Parte asupra existentei unui caz de forta majora, in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia acestuia si sa depuna toate eforturile pentru a remedia situatia. Aparitia fortei majore nu exonereaza Partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractuale asumate inaintea aparitiei fortei majore. Daca forta majora impiedica indeplinirea obligatiilor contractuale pentru o perioada mai lunga de 3 (trei) luni, prezentul contract se considera incheiat de drept, fara indeplinirea altor formalitati.

 

 1. Legea aplicabila. Litigii

Prezentele TCG sunt guvernate de legea romana. Partile convin sa depuna toate eforturile pentru a rezolva amiabil orice diferend aparut in legatura cu prezentele TCG. In cazul in care partile nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila asemenea diferende, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

 

 1. Notificari

Orice notificare, solicitare sau alta comunicare care va fi efectuata conform prevederilor prezentelor TCG va fi in scris, folosind unul dintre mijloacele de comunicare care asugura transmiterea informatiei si primirea confirmarii transmiterii acesteia (ex: email, curier, fax etc). Trimiterile se vor face la adresele / catre persoanele indicate de parti in acest sens.

 

 1. Clauze diverse

Orice modificare a prezentelor TCG va fi adusa la cunostinta Prestatorului si Beneficiarului prin intermediul Platformei. Fiecare Parte cunoaste faptul ca, pe langa prevederile prezentelor TCG, detine drepturi si obligatii conferite de lege si declara faptul ca nu s-a aflat in nicio eroare de drept cu privire la normele juridice determinante pentru incheierea prezentelor TCG. Prestatorul si Beneficiarul isi exprima acordul liber si serios de acceptare a prezentelor TCG si intentia de a-si asuma toate drepturile si obligatiile prevazute in prezentele TCG si de a executa intocmai toate prevederile acestora. Prin acceptarea prezentelor TCG, Prestatorul si Beneficiarul confirma faptul ca au inteles si accepta fiecare si toate prevederile sale, pe care le considera echitabile.

Anexa. Serviciile pe care Prestatorul le poate presta catre Beneficiar sunt:

 1. Optimizarea CV-urilor in limba romana;
 2. Optimizarea CV-urilor in limba engleza;
 3. Optimizarea paginii Linkedin (in limba romana sau engleza);
 4. Consilierea in cariera;
 5. Pregatirea pentru interviu.