Prezentele Termeni și Condiții Generale sunt valabile începând cu data de 01.09.2018.

Cu excepția situației în care este agreat altfel în scris de către BITZONE SRL, cu sediul în Găești, str. Cuza-Vodă, bl. 41, sc. C7, ap. 7, județul Dâmbovița, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J15/858/2005, CUI RO17859625, (în continuare „BITZONE”), prezentele Termeni și Condiții Generale (în continuare „TCG”) se aplică oricărei prestări de servicii de către Prestator către un Beneficiar, astfel cum sunt definiți mai jos:

Prestator reprezintă persoana fizică autorizată / întreprinderea individuală / societatea comercială sau altă formă de organizare conform legii, listată în cadrul Platformei și care, prin intermediul Platformei, prestează serviciile menționate în anexa / anexele la prezentele TCG.

Beneficiar reprezintă persoana fizică listată în cadrul Platformei și care, prin intermediul Platformei, beneficiază de serviciile efectuate de Prestator, conform celor din prezentele TCG.

Platformă reprezintă site-ul www.jobaltor.com, care are rolul de a lista Prestatorii, de a pune în legatură Prestatorii cu Beneficiarii și de a facilita prestarea Serviciilor.

Serviciile reprezintă serviciile pe care Prestatorul le efectuează pentru Beneficiar, conform prezentelor TCG.

BITZONE, Prestatorul și Beneficiarul vor fi denumiți în continuare în mod individual Partea și în mod colectiv Părțile.

Părțile au agreat:

 1. Obiectul prezentelor TCG îl constituie prestarea de către Prestator în favoarea Beneficiarului a Serviciilor, în condițiile menționate în prezentele TCG.

 

 1. TCG intră în vigoare, pentru respectiva Parte, de la data listării Prestatorului / Beneficiarului pe Platformă și sunt valabile până la data delistării Prestatorului / Beneficiarului de pe Platformă sau până la data încetarii TCG conform art. 8, oricare dată va interveni prima.

 

 1. Drepturile Beneficiarului:
 1. să primească Serviciile comandate Prestatorului prin intermediul Platformei;
 2. să se delisteze de pe Platformă, la cerere;
 3. să posteze în cadrul Platformei recenzii cu privire la Serviciile Prestatorului;
 4. Beneficiarul este în drept să solicite BITZONE restituirea Prețului Serviciilor, în cazul în care Prestatorul nu prestează Serviciile sau nu le prestează în termenul agreat cu Beneficiarul.

 

 1. Obligațiile Beneficiarului:
 1. să plătească Prețul pentru Serviciul / Serviciile prestate de Prestator;
 2. după înregistrarea pe Platformă și solicitarea unui Serviciu / unor Servicii, să primească acel Serviciu / acele Servicii exclusiv prin intermediul Platformei;
 3. să ofere BITZONE informații corecte și complete la înregistrarea în cadrul Platformei;
 4. să ofere Prestatorului informații corecte și complete pentru prestarea Serviciilor;
 5. Beneficiarul este de acord ca BITZONE și Prestatorul să prelucreze datele cu caracter personal ale Beneficiarului, în scopul realizării Serviciilor;
 6. Beneficiarul confirmă faptul că Platforma are dreptul să-l delisteze oricând din cadrul Platformei, fără notificare, în cazul în care: i) face orice acțiuni care încalcă legea, ordinea publică sau bunele moravuri; ii) folosește expresii injurioase la adresa Platformei sau a Prestatorilor sau a altor Beneficiari; iii) încalcă orice obligație sau garanție menționată în sarcina sa în prezentele TCG.

 

 1. Obligațiile și garanțiile Prestatorului:
 1. să asigure prestarea Serviciilor în cele mai bune condiții, în mod diligent și cu profesionalism, având expertiza și experiența necesare pentru prestarea Serviciilor;
 2. să presteze Serviciile cu respectarea condițiilor menționate în prezentele TCG și anexele sale;
 3. să stabilească împreună cu Beneficiarii condițiile și termenele de realizare a Serviciilor, fiind singurul răspunzător pentru orice daune cauzate Beneficiarilor;
 4. să dețină toate aprobările și autorizațiile necesare care sunt cerute cu privire la efectuarea Serviciilor;
 5. să nu cesioneze / subcontracteze vreuna dintre obligațiile menționate în cadrul prezentelor TCG fără aprobarea scrisă prealabilă a BITZONE, a cărei acordare rămâne la discreția BITZONE. În cazul în care BITZONE acordă orice astfel de aprobare, Prestatorul va rămâne totuși deplin răspunzător pentru îndeplinirea obligațiilor sale;
 6. documentele / informațiile pe care le va folosi în prestarea Serviciilor să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală ale terților, BITZONE fiind absolvit de orice răspundere în acest sens;
 7. Prestatorul este de acord să înceapă prestarea Serviciilor numai după ce primește instrucțiuni în acest sens de la BITZONE, respectiv după ce Beneficiarul a plătit Prețul Serviciilor;
 8. să nu solicite alte sume de la Beneficiar / Beneficiari, în afara celor listate în cadrul Platformei;
 9. dacă este cazul, să achite toate taxele și impozitele aplicabile aferente contravalorii Serviciilor prestate;
 10. să respecte toate prevederile legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale Beneficiarilor, fiind singurul răspunzător față de beneficiari, BITZONE fiind exonerat de orice răspundere în acest sens;
 11. să ofere informații relevante corecte și complete cu privire la Prestator la data listării pe Platformă și pe parcursul prestării Serviciilor;
 12. să nu folosească documentele / informațiile primite de la Beneficiari decât în scopul îndeplinirii Serviciilor, fiind singurul răspunzător față de Beneficiari pentru daunele cauzate acestora ca urmare a încălcării acestei obligații;
 13. Prestatorul confirmă că va presta Serviciile către Beneficiari exclusiv prin intermediul Platformei. În cazul în care Prestatorul încalcă aceasta obligație, BITZONE are dreptul de a delista Prestatorul de pe Platformă și de a solicita daune corespunzătoare prejudiciului suferit;
 14. în general, Prestatorul confirmă că este singurul responsabil de modul în care prestează Serviciile către Beneficiari, BITZONE fiind absolvit de orice răspundere în acest sens;
 15. Prestatorul este de acord ca BITZONE să prelucreze datele cu caracter personal ale Prestatorului, în scopul încheierii și executării de către Parți a obligațiilor din prezentele TCG;
 16. Relația contractuală dintre Prestator și Beneficiar, precum și documentația aferentă – dacă este cazul, sunt în responsabilitatea exclusivă a prestatorului, iar BITZONE va fi exonerata de orice răspundere în acest sens;
 17. Prestatorul confirmă faptul că, în cazul în care nu prestează Serviciile solicitate de Beneficiar sau nu le prestează în termenul agreat cu Beneficiarul, nu va primi Prețul Serviciilor;
 18. Prestatorul confirmă faptul că Platforma are dreptul să-l delisteze oricând din cadrul Platformei, fără notificare, în cazul în care: i) face orice acțiuni care încalcă legea, ordinea publică sau bunele moravuri; ii) folosește expresii injurioase la adresa Platformei sau a Beneficiarilor sau a altor Prestatori; iii) nu prestează Serviciile solicitate de Beneficiar sau nu le prestează în termenul agreat cu Beneficiarul; iv) încalcă orice obligație sau garanție menționată în sarcina sa în prezentele TCG.

 

 1. Drepturile Prestatorului:
 1. să fie listat / delistat de pe Platformă, la cerere;
 2. să primească recenzii de la Beneficiarii către care a prestat serviciile;
 3. să primească prețul Serviciilor, dacă sunt îndeplinite condițiile din prezentele TCG.

 

 1. Prețul

Prestatorul va stabili tariful brut (final pentru Beneficiar), care cuprinde TVA și comisionul Platformei, pentru fiecare Serviciu, urmând ca Beneficiarul să platească acest tarif brut.

În funcție de situație, Prestatorul va primi tariful (final pentru Prestator), după cum urmează:

 • dacă este plătitor de TVA, va primi tariful brut, din care Platforma va reține comisionul Platformei;
 • dacă nu este plătitor de TVA, va primi tariful brut, din care Platforma va reține comisionul Platformei și se va scadeă TVA-ul.

Platforma va achita tariful menționat mai sus in termen de 30 de zile de la data primirii facturii emise de către Prestator. Prestatorul va emite factura după confirmarea de către Beneficiar către Platformă a prestării Serviciilor.

Începând cu data de 01.01.2019, comisionul platformei este de 20% din tariful brut.

 

 1. Încetare

TCG încetează, pentru respectiva Parte, în următoarele cazuri: (i) oricând, prin acordul Părților; (ii) prin reziliere: oricare din Părți are dreptul să rezilieze prezentele TCG dacă cealaltă Parte își încalcă sau nu își îndeplinește oricare din obligațiile ce îi revin în baza TCG, neîndeplinire sau încălcare care nu a fost remediată în termen de 5 zile de la primirea unei notificări scrise în acest sens. Părțile vor coopera cu bună credință la remedierea în termenul de mai sus a unei asemenea încălcări. Rezilierea va produce efecte imediate, fără a mai fi necesară vreo altă formalitate sau intervenția instanței judecătorești; (iii) prin denunțare unilaterală: prezentele TCG pot înceta prin denunțare unilaterală, din partea oricărei Părți, cu o notificare prealabilă scrisă trimisă celeilalte Părți cu 5 zile înainte de data la care urmează să își producă efectele, fără intervenția instanței de judecată sau alte formalități prealabile. Încetarea prezentelor TCG nu are niciun efect asupra Serviciilor aflate în derulare / obligațiilor pending ale Părților.

 

 1. Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală cu privire la rezultatul Serviciilor efectuate de către Prestator aparțin în totalitate Beneficiarului respectivelor Servicii.

 

 1. Confidențialitate

În prezentele TCG, termenul de „Informație Confidențială” înseamnă:

 • oricare și toate informațiile primite de către Prestator de la BITZONE și / sau de la Beneficiar pentru executarea Serviciilor (enumerarea este enunțiativă, iar nu limitativă);
 • oricare și toate informațiile primite de către Beneficiar de la BITZONE și / sau de la Prestator.

Prestatorul / Beneficiarul se angajează să folosească oricare dintre Informațiile Confidențiale doar în scopul îndeplinirii obligațiilor din prezentele TCG și să păstreze confidențialitatea cu privire la toate Informațiile Confidențiale și să nu dezvăluie niciuna sau nicio parte din vreuna din Informațiile Confidențiale către oricare terță parte, cu excepția situațiilor în conformitate cu prezentele TCG. Prevederile de mai sus cu privire la confidențialitate nu se vor aplica în cazul utilizării sau dezvăluirii Informațiilor Confidențiale care fie au devenit publice, fie este necesar a fi dezvăluite conform legii, la solicitarea obligatorie a unei autorități competente. Prestatorul / Beneficiarul va răspunde pentru orice daune, prejudicii, pierderi și / sau alte asemenea suferite de către BITZONE ca urmare a nerespectării obligației de confidențialitate prevăzute mai sus. Toate prevederile cu privire la confidențialitate vor subzista încetării prezentelor TCG și vor rămâne în vigoare producând toate efectele pentru o perioadă de 3 ani de la data prezentelor TCG.

 

 1. Forța majoră

Nici una dintre Părți nu va răspunde pentru încălcarea prezentelor TCG în măsura în care îndeplinirea obligațiilor sau încercarea de a remedia vreo încălcare a prezentelor TCG sunt întârziate sau împiedicate de situații de forță majoră, astfel cum sunt definite de lege. Partea care întarzie îndeplinirea obligațiilor este obligată să notifice în scris cealaltă Parte asupra existenței unui caz de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la apariția acestuia și să depună toate eforturile pentru a remedia situația. Apariția forței majore nu exonerează Părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate înaintea apariției forței majore. Dacă forța majoră împiedică îndeplinirea obligațiilor contractuale pentru o perioadă mai lungă de 3 (trei) luni, prezentul contract se consideră încheiat de drept, fără îndeplinirea altor formalități.

 

 1. Legea aplicabilă. Litigii

Prezentele TCG sunt guvernate de legea română. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a rezolva amiabil orice diferend apărut în legătură cu prezentele TCG. În cazul în care părțile nu reușesc să rezolve pe cale amiabilă asemenea diferende, acestea vor fi soluționate de instanțele de judecată competente.

 

 1. Notificări

Orice notificare, solicitare sau altă comunicare care va fi efectuată conform prevederilor prezentelor TCG va fi în scris, folosind unul dintre mijloacele de comunicare care asigură transmiterea informației și primirea confirmării transmiterii acesteia (ex: email, curier, fax etc). Trimiterile se vor face la adresele / către persoanele indicate de părți în acest sens.

 

 1. Clauze diverse

Orice modificare a prezentelor TCG va fi adusă la cunoștință Prestatorului și Beneficiarului prin intermediul Platformei. Fiecare Parte cunoaște faptul că, pe lângă prevederile prezentelor TCG, deține drepturi și obligații conferite de lege și declară faptul că nu s-a aflat în nicio eroare de drept cu privire la normele juridice determinante pentru încheierea prezentelor TCG. Prestatorul și Beneficiarul își exprimă acordul liber și serios de acceptare a prezentelor TCG și intenția de a-și asuma toate drepturile și obligațiile prevăzute în prezentele TCG și de a executa întocmai toate prevederile acestora. Prin acceptarea prezentelor TCG, Prestatorul și Beneficiarul confirmă faptul că au înțeles și acceptă fiecare și toate prevederile sale, pe care le consideră echitabile.

Anexă. Serviciile pe care Prestatorul le poate presta către Beneficiar sunt:

 1. Optimizarea CV-urilor în limba română;
 2. Optimizarea CV-urilor în limba engleză;
 3. Optimizarea paginii Linkedin;
 4. Consilierea în carieră;
 5. Pregătirea pentru interviu.